L'elenco e' in ordine di data di scadenza - Seznam je urejen po datumu zapadlosti
07/09/2020 - Concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di n. 3 posti di "Istruttore contabile" con conoscenza della lingua slovena, categoria C, posizione economica C1, da assumere a tempo indeterminato e a tempo pieno/parziale presso il Comune di San Dorligo della Valle - Dolina, C.C.R.L. del personale del comparto unico non dirigenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, uno dei posti a concorso e' riservato ai militari di cui agli art. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010.
Javni natečaj na podlagi izpitov in naslovov za kritje treh (3) mest računovodskega uradnika z znanjem slovenskega jezika, kategorija C, plačni razred C1, za nedoločen čas in s plnim/skrajšanim delovnim časom na Občini Dolina, deželna kolektivna delovna pogodba za nevodstveno osebje enotne uslužbenske ureditve Avtonomne dežele Furlanije - Julijske Krajine, eno mesto je rezervirano za vojake po 1014. in 678. členu ZU 66/2010.
07/09/2020 - Concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di n. 2 posti di "Istruttore tecnico" con conoscenza della lingua slovena, categoria C, posizione economica C1, da assumere a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% presso il Comune di San Dorligo della Valle - Dolina, C.C.R.L. del personale del comparto unico non dirigenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Javni natečaj na podlagi izpitov in naslovov za kritje dveh (2) mest tehničnega uradnika z znanjem slovenskega jezika, kategorija C, plačni razred C1, za nedoločen čas in s polovičnim delovnim časom na Občini Dolina, deželna kolektivna delovna pogodba za nevodstveno osebje enotne uslužbenske ureditve Avtonomne dežele Furlanije - Julijske Krajine.
26/06/2020 - Avviso di selezione per mobilita' esterna, nell'ambito del Comparto unico del Pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, per la copertura di n. 2 posti di cat. C "istruttore tecnico" a tempo parziale al 50% e indeterminato, con conoscenza della lingua slovena.
Obvestilo o selekciji prek mobilnosti znotraj Enotnega razdelka deželnih in krajevnih javnih služb v Furlaniji Julijski Krajini za kritje št. 3 mest kat. C - "tehnični uradnik" s polovičnim delovnim časom za nedoločen čas, z znanjem slovenskega jezika.
22/06/2020 - Avviso di selezione per mobilita' esterna, nell'ambito del Comparto unico del Pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, per la copertura di n. 3 posti di cat. C "istruttore contabile" a tempo pieno e indeterminato, con conoscenza della lingua slovena.
Obvestilo o selekciji prek mobilnosti znotraj Enotnega razdelka deželnih in krajevnih javnih služb v Furlaniji Julijski Krajini za kritje št. 3 mest kat. C - "računovodski uradnik" s polnim delovnim časom za nedoločen čas, z znanjem slovenskega jezika.
06/02/2020 - Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di "Agente di Polizia locale" con conoscenza lingua slovena, categoria PLA, posizione economica PLA1, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Javni natečaj na podlagi izpitov in naslovov za kritje enega (1) mesta agenta lokalne policije z znanjem slovenskega jezika, PLA kategorije, plačilni razred PLA1 s pogodbo s polnim delovnim časom in na nedolocen čas.
04/11/2019 - Bando di selezione per "Nonni vigili" - servizio di vigilanza davanti alle scuole del Comune di S.Dorligo della Valle - Dolina -- anno scolastico 2019/2020.
Javna selekcija za "Dedke redarje" - služba za nadzor blizu šol v Občini Dolina -- šolsko leto 2019/2020.
06/09/2019 - Avviso di selezione per mobilita' esterna, nell'ambito del Comparto unico del Pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, per la copertura di n. 1 posto di cat. C "istruttore contabile" a tempo pieno e indeterminato, con conoscenza della lingua slovena.
Obvestilo o selekciji prek mobilnosti znotraj Enotnega razdelka deželnih in krajevnih javnih služb v Furlaniji Julijski Krajini za kritje št. 1 mesta kat. C - "računovodski uradnik" s polnim delovnim časom za nedoločen čas, z znanjem slovenskega jezika.
12/07/2019 - Avviso di selezione per mobilita' esterna nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia per la copertura di n. 1 posto di "istruttore direttivo amministrativo" cat. D (CCRL FVG 15.10.2018) a tempo pieno e indeterminato, con conoscenza della lingua slovena, presso l'Area Amministrazione generale, gestione risorse umane, contratti e contenzioso.
Obvestilo o selekciji prek mobilnosti znotraj enotnega razdelka deželnih in krajevnih javnih služb v Furlaniji Julijski Krajini za kritje št. 1 mesta kat. D - "vodilni upravni uradnik" (DKPG FJK 15. 10. 2018) s polnim delovnim časom za nedoločen čas, z znanjem slovenskega jezika.
06/06/2019 - Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di "Agente di Polizia locale" con conoscenza lingua slovena, categoria PLA, posizione economica PLA1, di cui 2 (due) unita' verranno assunte a conclusione della presente procedura con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 361, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, si precisa che la terza assunzione, a valere sull'annualita' 2020 o comunque nell'arco di tempo di validita' della graduatoria del presente concorso, e' subordinata alla collocazione a riposo di un'ulteriore unita', prevista per il 2019. Uno dei posti a concorso e' riservato ai militari di cui agli art. 1014 e 678 del D. Lgs. 66/2010.
Javni natečaj na podlagi izpitov in naslovov za kritje treh (3) mest agenta lokalne policije z znanjem slovenskega jezika, PLA kategorije, plačilni razred PLA1, od katerih bosta dve (2) mesti kriti ob zaključku tega postopka s pogodbo s polnim delovnim časom in na nedolocen čas. Na podlagi tega, kar predvideva 361. odstavek 1. člena zakona Št. 145 z dne 30. decembra 2018, navajamo, da bo tretja zaposlitev, v letu 2020 ali vsekakor dokler velja lestvica tega natečaja, odvisna od upokojitve uslužbenca, ki bo stekla predvidoma v letu 2019. Eno mesto je rezervirano za vojake po 1014. in 678. clenu ZU 66/2010.
15/03/2019 - Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di "Istruttore amministrativo con conoscenza della lingua slovena" categoria C, posizione economica C1, da assumere a tempo determinato, full time e/o part time, per progetti a valere sulla L. 38/2001, dalla quale, in attuazione della vigente normativa regionale e contrattuale di comparto, altri enti del comparto unico enti locali, indicati nell'allegato A della delibera giuntale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1990 dd. 26.10.2018, potranno attingere.
Javna selekcija na podlagi izpitov in naslovov za sestavo lestvice za upravnega uradnika z znanjem slovenskega jezika C kategorije, plačilni razred C1, ki bo zaposlen na določen čas, lahko s polnim ali s skrajšanim delovnim časom, za projekte v sklopu zakona 38/2001, iz katere bodo lahko - v izvajanje veljavne deželne normative in predpisov delovne pogodbe - črpale tudi druge ustanove enotnega deželnega razdelka javnih uprav, ki so navedene v prilogi A sklepa deželnega odbora Furlanije Julijske krajine št. 1990 z dne 26. 10. 2018.
30/11/2018 - Bando di selezione per "Nonni vigili" - servizio di vigilanza davanti alle scuole del Comune di S.Dorligo della Valle - Dolina -- anno scolastico 2018/2019.
Javna selekcija za "Dedke redarje" - služba za nadzor blizu šol v Občini Dolina -- šolsko leto 2018/2019.
06/08/2018 - Avviso di selezione per mobilita' esterna nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, per la copertura di n. 1 posto di cat. C "ISTRUTTORE CONTABILE" a tempo pieno e indeterminato, con conoscenza della lingua slovena.
Obvestilo o selekciji prek mobilnosti znotraj enotnega razdelka deželnih in krajevnih javnih služb v Furlaniji Julijski Krajini za kritje št. 1 mesta kat. C "RAČUNOVODSKEGA URADNIKA" s polnim delovnim časom za nedoločen čas, z znanjem slovenskega jezika.
11/05/2018 - Avviso di selezione per mobilita' esterna nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, per la copertura di n. 3 posti di cat. C "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE" a tempo pieno e indeterminato, con conoscenza della lingua slovena.
Obvestilo o selekciji prek mobilnosti znotraj enotnega razdelka deželnih in krajevnih javnih služb v Furlaniji Julijski Krajini na podlagi 6. odstavka 4. člena dz 12/2014 za kritje št. 3 mest kat. C "UPRAVNO-RAČUNOVODSKI URADNIK" s polnim delovnim časom za nedoločen čas, z znanjem slovenskega jezika.
24/04/2018 - Avviso di selezione per mobilita' esterna nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, per la copertura di n. 1 posto di cat. PLA "AGENTE/ISPETTORE DI POLIZIA LOCALE" a tempo pieno e indeterminato, con conoscenza della lingua slovena.
Obvestilo o selekciji prek mobilnosti znotraj enotnega razdelka deželnih in krajevnih javnih služb v Furlaniji Julijski Krajini na podlagi 6. odstavka 4. člena dz 12/2014 za kritje št. 1 mesta kat. PLA "AGENT/INŠPEKTOR LOKALNE POLICIJE" s polnim delovnim časom za nedoločen čas, z znanjem slovenskega jezika.
16/11/2017 - Bando per un un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di "Istruttore amministrativo-contabile" con conoscenza lingua slovena, categoria C, posizione economica C1, da assumere a tempo indeterminato e pieno, di cui n. 1 posto riservato al personale interno ai sensi dell'art.26 della L.R. 18/2016, comma 4, lettera a).
(Estratto del bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4. Serie speciale "Concorsi ed esami" n.79 dd. 17/10/2017.)
Razpis za javni natecaj na podlagi izpitov za kritje dveh delovnih mest upravno-računovodskega uradnika z znanjem slovenskega jezika C kategorije, plačilni razred C1, ki bosta zaposlena na nedoločen čas s polnim delovnim urnikom, od katerih eno mesto rezervirano za notranje osebje v skladu s točko a) v 4. odstavku 26. člena DZ 18/2016.
(Izvleček razpisa objavljen v Uradnem listu Republike Italije - 4. posebna serija "Natečaji in izpiti" št.79 z dne 17/10/2017.)
16/11/2017 - Bando per un un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore contabile" con conoscenza lingua slovena, categoria C, posizione economica C1, da assumere a tempo indeterminato e pieno.
(Estratto del bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4. Serie speciale "Concorsi ed esami" n.79 dd. 17/10/2017.)
Razpis za javni natecaj na podlagi izpitov za kritje enega delovnega mesta računovodskega uradnika z znanjem slovenskega jezika C kategorije, plačilni razred C1, ki bo zaposlen na nedoločen čas s polnim delovnim urnikom.
(Izvleček razpisa objavljen v Uradnem listu Republike Italije - 4. posebna serija "Natečaji in izpiti" št.79 z dne 17/10/2017.)
22/09/2017 - Bando di selezione per "Nonni vigili" - servizio di vigilanza davanti alle scuole del Comune di S.Dorligo della Valle - Dolina -- anno scolastico 2017/2018.
Javna selekcija za "Dedke redarje" - služba za nadzor blizu šol v Občini Dolina -- šolsko leto 2017/2018.
26/04/2017 - Avviso di selezione per mobilita' esterna nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, per n.1 posto di "istruttore contabile" cat. c.
Obvestilo o selekciji prek mobilnosti znotraj enotnega razdelka deželnih in krajevnih javnih služb v Furlaniji Julijski Krajini za št.1 mesto "računovodskega uradnika" kat c.
26/04/2017 - Avviso di selezione per mobilita' esterna nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, per n.1 posto di "istruttore amministrativo contabile" cat. c.
Obvestilo o selekciji prek mobilnosti znotraj enotnega razdelka deželnih in krajevnih javnih služb v Furlaniji Julijski Krajini za št.1 mesto "upravno računovodskega uradnika" kat c.